Ruhsat ve İzinler
 • İmar Durumu (OSB’den alınacak)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Arsa Tahsis Sözleşmesi
 • Şantiye Vaziyet Planı ve Akış Şeması
 • Harita Mühendisi Taahhütnamesi
 • Yapı Aplikasyon Tutanağı
 • Yol Kot Krokisi
 •  Müteahhit Taahhütnamesi
 •  Müteahhit Sözleşme
 • Mimar Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefi Sözleşmesi
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 •  İnşaat Mühendisler Odasına Kayıt
 • Şantiye Şefi İkametgâhı
 • Yapı Denetçi İkametgâhları
 • YİBF Belgesi
 • Mimarı Proje 5 Adet
 • Elektrik Proje 5 Adet
 • Sıhhi Tesisat Proje 5 Adet
 • Statik Proje 5 Adet
 • Yangın Tesisat Projesi
 • Zemin Etüd Raporu 2 Adet
 • Talep Dilekçesi
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası
 • SGK İlişiksiz Belgesi
 • Vergi Dairesi İlişiksiz Belgesi
 • Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi
 • Sığınak Var ise Gerekli İdaresinden Uygunluk Yazısı
 • Onaylı Proje (1 Takım)
 • Yapı Ruhsat Örneği
 • Elektrik Sözleşmesi
 • Kullanma Suyu ve Atık Su Sözleşmesi
 • Hali Hazır Plakote Planlama Örneği (Son hal yapı ve parsel çevresi yollar işlenmiş)
 • Talep Dilekçesi ve Beyan Formu
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi veya Kuruluşu
 • OSB Arsa Tahsis Sözleşme Örneği
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Kararı (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınacaktır.)
 • Çevre Kirlenmesinin Önleyici Tedbirler Hakkında (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
 • Vergi Levhaları
 • Sanayi Sicil Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasından Alınacak)
 • Engelliler için kolaylaştırıcı tedbirler raporu (Sakatlar Derneğinden Alınacak)
 • Kapasite Raporu (Ticaret ve Sanayi Odasından Alınacak)
 • Bölge Müdürlüğümüze yazılan Tapu Talep Yazısı
 • Yönetim Kurulu ve ya Müteşebbis Heyet Kararı (Parsel Tahsisi ve Tapu verme ile İlgili)
 • Kısmen Ödemeye Ait Makbuz veya Kalan Borç İçin Teminat Mektubu
 • Kısmen Bedelsiz Parsel Tahsis Sözleşmesi
 • Yatırım Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 • Dilekçe ve Yatırım Bilgi Formu
 • İş Akış Şeması
 • Parsele Ait Tapu Senedi Fotokopisi
 • Katılımcının Unvanını Gösteren Sicil Kaydı Ticaret Sicil Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Katılımcının üretime geçtiği tarihten sonraki aylara ait, tapu talep tarihinden önceki üç aya ait en az 10 kişi istihdam ettirdiğine dair SSK Bildirgesi (işyeri adresi olacak)

Tel: (0362) 503 22 11 Faks: (0362) 503 22 13